Środowisko a ubezpieczenia ekologiczne:
 wybrane zagadnienia

Autor

  • Katarzyna Magdalena Podłowska Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska, Polska

DOI:

https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.12

Słowa kluczowe:

ubezpieczenie, ekologia, odnowa

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnienień dotyczących ewolucji świadomości obywateli świata wobec ochrony środowiska i klimatu  na przestrzeni lat oraz nowego produktu – ubezpieczenia ekologicznego. Ubezpieczenia tego typu, starają się w obecnym zakresie funkcjonowania zminimalizować ewentualne szkody i straty wyrządzone środowisku przez działalność człowieka. Ubezpieczenia ekologiczna mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, emisji gazów cieplarnianych, zasobów naturalnych, wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń, z jednoczesnym ograniczeniem stosowania paliw kopalnych. Są to nowe instrumenty również w ujęciu gospodarczym, które same ulegają zmianom dostosowując się do nowych rozwiązań technologicznych, szybko rozwijającej się wiedzy i nowych rozwiązań prawnych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.

Bibliografia

Grabiec, R. (2022). Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

Łazowski, J. (1934). Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Parlament Europejski. (2006). Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj

Parlament Europejski. (2008). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj

Parlament Europejski. (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. EUR-lex. http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj

Perkowski, T. (1999). Wojownicy tęczy. Historia GreenPeace'u.

Zielone Brygady. Puskarz, J. (2006). Geografia. Encyklopedia szkolna. Wydawnictwo WSiP.

Szymczak, M. (1988). Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tłuszczyk H., S. A. (1996). Słownik szkolny - ekologia. Wydawnictwo WSiP

Pobrania

Opublikowane

16-04-2024

Jak cytować

Podłowska, K. M. (2024). Środowisko a ubezpieczenia ekologiczne:
 wybrane zagadnienia. European Journal of Management and Social Science, 3(2), 49–51. https://doi.org/10.56652/ejmss2022.2.12